Goodbye to Shaman, wild stallion of the Pryor Mountains